โรงงาน : คำถามที่พบบ่อย FAQ ถาม-ตอบ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

คำถามที่พบบ่อย FAQ โรงงาน

ถาม-ตอบ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

คำถาม การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ทำได้อย่างไร ?
ตอบ ทำได้โดยต้องเป็นเครื่องจักรที่เข้าประเภทกิจการอุตสาหกรรม 107 ประเภทที่สามารถจดทะเบียนได้ และมีสถานที่ติดตั้งแน่นอน ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักร มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เข้าประเภทกิจการอุตสาหกรรม 107 ประเภทจดทะเบียนได้ และนำมายื่นขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร กับสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง หรือสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด

คำถาม ถือกรรมสิทธิ์ มีได้กี่กรณี ใครถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักรได้บ้าง ?
ตอบ 3 กรณี คือ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ กลุ่มบุคคล

คำถาม โรงงานบางแห่งเช่นโรงสีข้าวไม่มีเลขที่โรงงานออกทะเบียนเครื่องจักรโดยไม่มีบ้านเลขที่โรงงาน ได้หรือไม่ ?
ตอบ ออกให้ได้โดยใช้เอกสารของทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นโฉนดที่ดิน น/ส 3 เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

คำถาม เครื่องจักรเก่าที่ใช้งานอยู่สามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ และเมื่อใบทะเบียนฯได้แล้วต้องต่ออายุหรือไม่ ?
ตอบ – ใบทะเบียนเราเรียกเป็นภาษาทางการคือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เครื่องจักรไม่ว่าเก่า หรือ ซื้อมาใหม่เมื่อชำระเงินครบแล้วเราเป็นเจ้าของสามารถจดทะเบียนฯได้

  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรไม่มีหมดอายุใช้ได้ตลอดไปจนเครื่องจักรหมดสภาพ ให้นำหนังสือนั้น ไปยกเลิก การจดทะเบียนได้เสมอ

คำถาม กรณีใบเสร็จรับเงินซื้อเครื่องจักรหายเนื่องจากซื้อเครื่องจักรมานานแล้วจะให้หลักฐานอื่นในการดำเนินการ จดทะเบียนเครื่องจักรได้หรือไม่ต้องดำเนินการอย่างไร ?
ตอบ กรณีแรก เครื่องจักรใหม่ให้ติดต่อผู้ขายขอให้ออกหนังสือรับรองการขายเครื่องจักร
กรณีที่สอง เครื่องจักรที่ซื้อมาใช้งานเกินกว่า 5 ปี ให้ใช้หลักฐานการแจ้งความโดยระบุชื่อเครื่องจักรที่ไม่มีหลักฐานกรรมสิทธิ์

คำถาม บุคคลธรรมดาไม่มีชื่อโรงงานจะออกทะเบียนเครื่องจักรได้หรือไม่ ถ้าออกได้จะกรอกชื่อสถาน ที่ตั้งเครื่องจักรว่าอะไร ?
ตอบ ออกให้ได้หากไม่มีชื่อสถานที่ตั้งเครื่องจักรไม่ต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งเครื่องจักรProtected by Copyscape


%d bloggers like this: