โรงงาน : คำถามที่พบบ่อย FAQ ถาม-ตอบ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

คำถามที่พบบ่อย FAQ โรงงาน

ถาม-ตอบ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

คำถาม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษลืมรหัสผ่านการเข้าระบบการขึ้นทะเบียนบุคลากรฯ จะทำอย่างไร ?
ตอบ กรณีลืมรหัสผ่านผู้ควบคุมฯ สามารถปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน ระบบการขึ้นทะเบียนและแจ้งการมี บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ระบบการขึ้นทะเบียนและแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ URL เว็บไซต์ http://nsers.diw.go.th/DIW/Default.aspx
 2. คลิกปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”
 3. กรอก Email (ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ) และ Password (ใหม่) ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ขอรหัสผ่านใหม่”
 4. ระบบจะส่งข้อความเข้า Email เพื่อแจ้ง Username และ Password ใหม่ จากนั้นให้ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษเข้าไปที่ Email เพื่อยืนยันการเริ่มใช้รหัสผ่านใหม่โดยคลิกที่ลิงค์เพื่อ เข้าสู่ระบบ
 5. หากท่านลืม Email ที่บันทึกไว้ในระบบขึ้นทะเบียนฯ ให้ทําการติดต่อ กลุ่มกํากับบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน สํานักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3961

คำถาม กรณีหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตัวจริงสูญหาย ต้องทำอย่างไร ?
ตอบ โรงงานส่งหนังสือขอคัดสำเนามาที่ กลุ่มกํากับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน สํานักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 1. หนังสือขอคัดสำเนาจากทางโรงงาน รายละเอียดในหนังสือประกอบด้วย ชื่อโรงงาน เลขทะเบียนโรงงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปีปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำถาม การแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานครั้งต่อ ๆ ไป แจ้งเมื่อไหร่ ?
ตอบ การแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานครั้งต่อ ๆ ไป ให้แจ้งภายใน 90 วัน ก่อนวันครบกําหนดทุก 3 ปี นับแต่วันที่ผู้รับแจ้งออกหนังสือรับแจ้ง

คำถาม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษแต่ละคน สามารถเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษโรงงานได้จำนวนกี่โรงงาน และต้องต่อทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษเมื่อใด ?
ตอบ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ 1 คน จะเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบําบัด มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ในโรงงานได้ไม่เกิน 5 โรงงาน และสามารถต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนได้ โดยผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

คำถาม กรณีผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุม หรือผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำ โรงงานไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องทำอย่างไร ?
ตอบ 1. ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้ง (กรอ.) ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น

 1. ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจัดหาบุคลากรใหม่/บริษัทที่ปรึกษา มาแทนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่มีบุคลากร โดยในระยะเวลาดังกล่าว
  กรณีขาดผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ให้ถือเสมือนว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  กรณีขาดผู้ควบคุมมลพิษ ให้ถือเสมือนว่าผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษา แล้วแต่กรณี
  กรณีขาดผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ ให้ถือเสมือนว่าผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ แล้วแต่กรณี


Protected by Copyscape


%d bloggers like this: